Thứ hai, 13/08/2018 02:32 | GMT+7

Diều hâu và chim bồ câu

Diều hâu rượt đuổi, rượt đuổi mãi đàn bồ câu nhưng chẳng bắt
nổi con nào. Nó bèn tính chuyện lừa bồ câu. Nó bay gần đến chuồng
bồ câu, đậu lên cây và lên tiếng nói với bầy bồ câu rằng nó muốn hầu
hạ bồ câu. Nó nói :
– Tôi chẳng có việc gì làm, mà tôi yêu mến các bạn. Các bạn hãy
cho tôi đến ở với các bạn, tôn tôi làm vua, nhưng tôi sẽ là đầy tớ của
các bạn. Tôi sẽ không xúc phạm các bạn và không để cho kẻ nào xúc
phạm đến các bạn.
Bồ câu bằng lòng. Khi diều hâu đã vào được nơi ở của bồ câu, nó
lại nói khác : Ta là vua của các người, và vì thế các người phải nghe
ta. Việc thứ nhất là mỗi ngày ta cần ăn thịt một con bồ câu.
Và mỗi ngày nó lại giết hại một chim bồ câu. Bồ câu tỉnh ngộ,
bắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào, khốn nỗi muộn mất rồi.
Đáng ra tuyệt nhiên không nên cho nó vào – chúng nói – còn bây
giờ thì không còn cách gì nữa

Administrator Nhung

Bài viết khác