Thứ bảy, 21/07/2018 11:12 | GMT+7

Người lái buôn và hai tên trộm

Có hai người vào cửa hiệu mua khăn quàng. Người lái buôn
quay đi để lấy hàng, khi quay lại thì thấy mất một tấm khăn. Người
lái buôn giữ họ lại, bảo:
– Trong hai người có một người đã lấy của tôi một tấm khăn.
Một người thề thốt là trong người không có tấm khăn ấy còn
người kia thề thốt là anh ta không hề lấy tấm khăn. Người lái buôn
nói:
– Vậy là hai anh đều là kẻ cắp.
Bác đoán một trong hai tên lấy tấm khăn và chuyển cho tên
kia, bèn khám tên đã thề là nó không hề lấy tấm khăn, Tìm thấy tấm
khăn trong người nó, bác liền giải cả hai tên lên quan

Administrator Nhung

Bài viết khác